Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Pavla Hrončeka, PhD.

Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v  znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 9. novembra 20189.30 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice, habilitačná prednáška s názvom „Identifikácia a vizualizácia turisticky nedostupného historického montánneho podzemia južnej časti Ďumbierskych Tatier“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Identifikácia a vizualizácia turisticky nedostupného historického montánneho podzemia južnej časti Ďumbierskych Tatier“ PaedDr. Pavla Hrončeka, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.