Erasmus+ výzva pre mobility študentov za účelom štúdia do krajín EÚ v akademickom roku 2019/2020

Viac info na: https://erasmus.tuke.sk/eu/pre-studentov/odchadzajuci-studenti/

Vyplnené prihlášky spolu s ďalšími požadovanými dokladmi doručte:

  • do 8.3. 2019 (vrátane) doc. Kozákovej – Park Komenského 19 (Deliusov pavilón), Oddelenie spracovania surovín, Ústav zemských zdrojov, č. 054),
  • do 22.3.2019 na študijné oddelenie.

Vybrané predmety musia byť prekonzultované a odsúhlasené garantmi jednotlivých študijných programov (tlačivo Písomné vyhlásenie garanta).

Prílohy: písomné vyhlásenie garanta – uznanie predmetov štúdia počas mobility:

Uznanie predmetov-garant.pdf,  Uznanie predmetov-garant.doc