Scientific council

Members of Scientific Council of the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies for the period 2019 – 2023

Internal members

 

 1. Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan 
 2. doc. Ing. Martin Straka, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. stupni štúdia
 3. prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient., prodekan pre zahraničné vzťahy a projektovú činnosť
 4. doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia
 5. doc. Ing. Samer Khouri, PhD., prodekan pre rozvoj a informatizáciu
 6. prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., riaditeľ Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
 7. doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., riaditeľ Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS)
 8. prof. Dr. Ing. Janka Sabová, Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS)
 9. doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD., riaditeľ Ústavu geovied (ÚGV)
 10. prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., Ústav geovied (ÚGV)
 11. prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., riaditeľka Ústavu logistiky a dopravy (ÚLaD)
 12. Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., Ústav logistiky a dopravy (ÚLaD)
 13. prof. Ing. Karol Kostúr, CSc., Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
 14. prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
 15. prof. Ing. Ján Terpák, CSc., Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
 16. doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD., riaditeľ Ústavu zemských zdrojov (ÚZZ)
 17. prof. Ing. Viliam Bauer, CSc., Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
 18. prof. Ing. Ján Pinka, CSc., Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
 19. Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
 20. prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc., Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)

External members

 1. Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. 
 2. Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva, BUKÓZA  HOLDING, a. s. Hencovce 
 3. Ing. Vincent Jakub, PhD., hosťujúci profesor, riaditeľ, GEOMETRA SK, s. r. o. Košice 
 4. JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda, Hlavný banský úrad Banská Štiavnica
 5. Ing. Jaroslav Švejkovský, predseda predstavenstva, SMZ a. s. Jelšava 
 6. doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD., predseda, Združenie podnikateľov regiónu Púchov 
 7. Ing. Miroslava Václavíková, PhD., vedúca oddelenia, Ústav geotechniky SAV  Košice 
 8. doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D., Fakulta materiálově-technologická, VŠB -TU Ostrava