Projects

APVV


 • Moderné metódy, algoritmy a prostriedky pre modelovanie, simuláciu, riadenie, analýzu a syntézu procesov a riadiacich systémov
 • Vývoj inteligentného busines inteligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trchových podmienkach cestvovného ruchu
 • Povrchovo-chemické vlastnosti popolčekov a ich vplyv na technické parametre geopolymérov

FOREIGN PROJECTS


 • MC-CEMP – Masters course in circular economy for materials processing – collaborating, training and supporting RIS countries to transfer knowledge and develop capacity – EIT KAVA
 • VirtualMine – as a modeling tool for Wider Society Learning – EIT KAVA – Virtual Mine 16-0373
 • The DIM – Dubrovnik International ESEE Mining School in Dubrovnik – EIT KAVA
 • Modelovanie, identifikácia a simulácia necoločíselných difúznych procesov – SK-PL-2015-0038
 • Fractional-order systems; analysis, synthesis and their importance for future design – CA15225 2016 [EU]
 • Novel matrix-based methods for fractional-order modeling – 66137-MA 2015 [USA]
 • COGAR: Underground coal gasification in operating mine and areas of high vulnerability – RFCR-CT-2013-00002 [EU]

VEGA


 • Výskum a vývoj moderných metód a prostriedkov pre identifikáciu, modelovanie, simuláciu a riadenie sústav neceločíselného rádu
 • Moderné metódy modelovania, analýzy a riadenia technologických objektov a procesov
 • Výskum a vývoj algoritmov nepriameho merania procesných veličín a ich využitie v oblasti získavania a spracovania surovín
 • Moderné metódy a prostriedky pre tvorbu modelov procesov a zariadení v oblasti získavania a spracovania surovín
 • Moderné metódy stanovenia povrchových charakteristík heterogénnych disperzných systémov ako stimul komplexného využitia jemnozrnných surovín
 • Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie
 • Štúdium energetických a fluidných procesov v priestorovo konfigurovaných penových štruktúrach pre využitie v oblasti získavania zemských zdrojov
 • Statické laná a ich kotvenia – možnosti hodnotenia technického stavu pomocou nedeštruktívnych metód
 • Identifikácia faktorov determinujúcich bankrot podnikov v podmienkach vybraných priemyselných odvetví