Štipendiá

Milí študenti, máte možnosť získania motivačného-odborového štipendia až 1 000 EUR/rok pre najlepších z vás a to v študijných odboroch:
  • Automatizácia
  • Mineralurgia, v študijných programoch: - Mineralurgia a environmentálne technológie Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
  • Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijných programoch: - Geoturizmus, - Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín, - Manažérstvo procesov, - Manažérstvo zemských zdrojov, - Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín, - Využívanie alternatívnych zdrojov energie.

Ak spĺňate podmienky pre priznanie sociálneho štipendia, môžete na Študijnom oddelení podať žiadosť. Všetky potrebné informácie získate na Študijnom oddelení FBERG u Vašej príslušnej referentky.