Legislatíva

Legislatíva FBERG

A. Legislatíva FBERG vydaná v rámci certifikátu ISO

Prevádzkový poriadok FBERG TUKE

 

Laboratóriá FBERG Technickej Univerzity v Košiciach

 
Laboratóriá FBERG Technickej Univerzity v Košiciach – znenie
Príloha 1 – Zoznam laboratórií FBERG
Príloha 2 – Záznam o oboznámení sa s prevádzkovým poriadkom laboratória
Príloha 3 – Zoznam osôb, ktoré majú povolenie samostatne pracovať v laboratóriu
Príloha 4 – Zoznam technického a programového vybavenia laboratórií

B. Súhrné zoznamy FBERG

Štatúty FBERG Prevádzkové poriadky FBERG Pokyny dekana FBERG Organizačné poriadky FBERG Súhrnný zoznam platnej dokumentácie Ciele kvality FBERG

C. Základné vnútorné predpisy FBERG

Štatút FBERG TUKE

 
Štatút FBERG Technickej Univerzity v Košiciach účinný od 15.3.2015

Organizačný poriadok FBERG TUKE

 
Organizačný poriadok FBERG TUKE - účinný od 15.3.2015
Príloha 1 - Organizačná schéma účinná od 15.3.2015

Sociálny fond na Fakulte BERG

 
Využitie a čerpanie Sociálneho fondu na Fakulte BERG
Prehľad čerpania Sociálneho fondu na Fakulte BERG
Aktuálna zápisnica zo dňa 27. 06. 2016

·       Pravidlá pre odvolanie a voľbu dekana FBERG TUKE

·         Rokovací poriadok akademického senátu FBERG TUKE

·         Rokovací poriadok vedeckej rady FBERG TUKE

·         Zásady volieb do akademického senátu FBERG TUKE

·         Zásady používania symbolov FBERG TUKE

·         Zásady udeľovania pamätných medailí, ocenení a vyznamenaní FBERG TUKE

·         Pokyn dekana – na realizáciu zmien v organizačnej štruktúre FBERG TU v Košiciach s účinnosťou od 15.03.2015

Legislatíva TUKE

·        Legislatíva TUKE vydaná v rámci certifikátu ISO

·        Základné vnútorné predpisy