Cenník skrípt ES

Edičné stredisko

Cenník skrípt

vysokoškolských učebníc a monografií

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ing. Janka Šaderová, PhD. Technológie vnútropodnikovej dopravy

6,70 €

Ing. Janka Šaderová, PhD., prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. Technológie vnútropodnikovej dopravy - základné výpočty

4,00 €

RNDr. Andrea Mojžišová, PhD., RNDr. Jana Pócsová, PhD. Funkcie jednej reálnej premennej -  pracovný zošit

4,40 €

RNDr. Andrea Mojžišová, PhD., RNDr. Jana Pócsová, PhD. Lineárna algebra - pracovný zošit

3,50 €

RNDr. Jana Pócsová, PhD., RNDr. Erika Fecková Škrabuľáková, PhD., RNDr. Andrea Mojžišová, PhD. Analytická geometria

4,50 €

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. Banský turizmus

4,60 €

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., doc. Ing. Petr Rapant, PhD. Geografické informačné systémy I. - vysokoškolská učebnica 6,00 €
doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD. Ing. Silvia Gašincová, PhD. Ing. Katarína Pukanská, PhD. Ing. Slavomír Labant, PhD. Geometrický plán 9,60 €
doc. Ing. Silvia Gašincová, PhD. doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD. Katastrálne mapovanie 6,80 €
Ing. Viera Hurčíková, PhD., Ing. Soňa Molčíková, PhD. Výučba v teréne z geoézie 4,50 €
Ing. Viera Hurčíková Topografia 4,40 €
Ing. Viera Hurčíková, PhD. Digitálne modely reliéfu 4,15 €
Ing. Viera Hurčíková, PhD. Databázy-PHP, MySQL 3,70 €
doc. Ing. Ľudovít Kovanič, CSc. Ing. Viera Hurčíková, PhD., Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., Ing. Soňa Molčíková, PhD. Geodézia v podzemných priestoroch I. 4,60 €
doc. Ing. Ľudovít Kovanič, CSc. Ing. Viera Hurčíková, PhD., Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., Ing. Soňa Molčíková, PhD. Geodézia v podzemných priestoroch II. 4,80 €
doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD., Ing. Marcela Gergeľová, PhD. Základy práce s programom ARCGIS 9 4,00 €
Ing. Marcela Gergeľová, PhD., doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD. Programovanie - návody na cvičenia 3,30 €
Ing. Marcela Gergeľová, PhD., doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD., doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD., Projektovanie a realizácia GIS 4,50 €
doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD., Ing. Marcela Gergeľová, PhD., doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD., Projektovanie a realizácia GIS-Návody na cvičenia 3,80 €
Ing. Slavomír Labant, PhD., prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD., Ing. Roland Weiss, PhD., doc. Ing. Ľudovít Kovanič, PhD. Ing. Peter Harman, PhD. Vybrané state z geodézie 6,40 €
prof. Dr. Ing. Janka Sabová Ing. Katarína Pukanská, PhD. Ing. Štefan Rákay, PhD. Ing. Pavel Černota, PhD. Geodézia I. 6,00 €
doc. Dr. Ing. Janka Sabová h. prof. Ing. Vincent Jakub, PhD. Geodetické deformačné šetrenie 6,35 €
host. prof. Ing. Vincent Jakub, PhD., doc. Dr. Ing. Janka Sabová, prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. Lokálne geodetické siete I. - príklady 3,60 €
doc. Dr. Ing. Janka Sabová Pedológia a oceňovanie pozemkov 4,55 €
Ing. Ján Derco, PhD. Procesy geoturizmu - služby cestovného ruchu a sprievodcovská činnosť 3,40 €
Ing. Ladislav Hvizdák, PhD., PaedDr. Pavel Hronček, PhD., RNDr. Karol Weis Využitie historických máp 4,40 €
PaedDr. Pavel Hronček, PhD. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. RNDr. Karol Weiss Montánny turizmus Kapitoly z antropogénnej geomorfológie 4,50 €
PaedDr. Pavel Hronček, PhD. Montánny turizmus Využitie lomov v montánnom turizme 4,50 €
prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. prof. Ing. Tibor Sasvári, CSc. Ing. Ladislav Hvizdák, PhD. Zem a zemské zdroje 5,40 €
prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. Ing. Bartolomej Baláž, CSc, Ing. Ľubomír Štrba, PhD. Geoturizmus - identifikácia objektov geoturizmu 4,65 €
prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. Ing. Jana Horodníková, PhD. Modelovanie procesov v geoturizme 7,75 €
prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. Ing. Jana Horodníková, PhD. Modelovanie objektov v geoturizme 5,10 €
doc. Ing. G. M. Timčák, PhD. Metódy rozvoja osobnosti 6,25 €
Doc.Ing. G. M. Timčák, CSc. Viliam Smith, MSc. Strategické plánovanie v cestovnom ruchu 3,60 €
prof. Ing. František Zábranský, CSc., doc. Ing. Janka Jablonská, CSc. Ing. Marián Košúth, CSc. Planéta zem 4,40 €
Ing. Diana Dirnerová, PhD. Sekvenčná stratigrafia 5,30 €
doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD. Zem a zemské zdroje - Geologické procesy 6,00 €
Ing. Silvia Lukačínová, PhD. Stratigrafia 4,20 €
Ing. Silvia Lukačínová, PhD. prof. Ing. Michal Zacharov, CSc. Stratigrafická stupnica 5,40 €
RNDr.Blažej Pandula, PhD. Plk. Ing. František Blaško, CSc. Ing. Viktória Jalčová Úvod do aplikovanej geofyziky 5,50 €
RNDr. Blažej Pandula, CSc. RNDr. Kamila Jelšovská, CSc. doc. Ing. Václav Sedlatý, PhD. Ing. Viktória Jalčová Elektromagnetické polia v pracovnom prostredí 3,80 €
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD. Ing. Lucia Mihalová, PhD. Inžinierska geológia I. 7,00 €
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD. Ing. Lucia Mihalová, PhD. Inžinierska geológia II. 8,00 €
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD. Ing. Mária Burčová Hydrogeológia 4,56 €
Ing. Michal Balog, CSc. Ing. Daniela Tomašová Ing. Lucia Uličná Strategická logistika 4,10 €
prof. Ing. Ján Boroška, CSc., prof. Ing. Daniela Marasová CSc., Ing. Janka Šaderová Technické prostriedky logistiky II. 2,80 €
prof. Ing. Daniela Marasová CSc. Logistika dopravy 4,70 €
Ing. Gabriel Fedorko, PhD., doc. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. Catia základy projektovania 4,55 €
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD. doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. Ing. Ing. Stanislav Kropúch, PhD. Ing. Andrea Bérešová Defektoskopia a technická diagnostika oceľových lán a produktovodov 9,00 €
doc. Ing. Kamil Madáč, PhD., Ing. Gabriel Fedorko, Ing. Vieroslav Molnár, PhD. Základy aplikácie PRO/ENGINEER v technickej konštrukcii 4,10 €
Ing. Kamil Madáč Ing. Gabriel Fedorko, PhD. doc. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. Základy aplikácie PRO/ENGINEER v technickej konštrukcii II 4,40 €
doc. Ing. Nikoleta Husáková, PhD. Ing. Vladimír Taraba, PhD. Dopravné prostriedky a systémy 4,50 €
doc. Ing. Nikoleta Husáková, PhD. Ing. Eva Tomková, PhD. Zelená logistika 4,50 €
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. Aplikácia modelovania a simulácie v logistike podniku 12,00 €
prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. Teória logistiky - monografia 12,90 €
dr.h.c.prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. Metódy analýzy logistických systémov 2,80 €
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ing. Jozef Kuľka PhD., Ing. Michal Balog, PhD. Lanová doprava 2,80 €
Ing. Andrea Rosová, PhD. Controlling a logistika priemyselného podniku I. 3,95 €
Ing. Andrea Rosová, PhD. Controlling a logistika priemyselného podniku II. 4,50 €
Ing. Andrea Rosová, PhD. Podniková logistika 4,55 €
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. Logistika obstarávania 4,00 €
Ing. Andrea Rosová, PhD. Logistika nákupu a zásobovania podniku 4,40 €
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. Logistika odbytu 4,30 €
doc. Ing. Ján Spišák, PhD. Logistika obslužných procesov 4,55 €
Ing. Ján Spišák, PhD. Logistika obslužných procesov II. 5,60 €
doc. Ing. Martin Straka, PhD. doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. Simulačný systém EXTEND 2,00 €
Ing. Janka Šaderová, PhD. Zasielateľstvo 4,50 €
Ing. Janka Šaderová, PhD. Logistika skladovania 4,50 €
Ing. Janka Šaderová, PhD. doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. Technické prostriedky logistiky 2,00 €
Ing. Janka Šaderová, PhD. prof. Ing. Ján Boroška, CSc. Výrobné procesy 3,60 €
Ing. Daniela Tomášová Ing. Peter Virdzek Modelovanie výrobných procesov - návody na cvičenia 4,60 €
Ing. Tomáš Bakalár, PhD. Návody na cvičenia z technológií úpravy a čistenia vôd 3,50 €
Ing. Tomáš Bakalár, PhD. Geoekológia 3,80 €
Ing. Tomáš Bakalár, PhD. doc. Ing. Terézia Szabová, CSc. Ekológia a environmentalistika Vypredané
doc. Ing. Milan Búgel, CSc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD. Chemické procesy 5,20 €
doc. Ing. Milan Búgel, CSc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD. Separácia fáz 4,90 €
Mgr. Mária Kaňuchová, PhD. Organická chémia 5,20 €
Mgr. Mária Kaňuchová, PhD. Cvičenia z organickej chémie 3,50 €
doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD. Manažérstvo v životnom prostredí 3,95 €
Ing. Pavel Peterka, PhD. Ropa a plyn 5,35 €
Ing. Pavel Peterka, PhD., Ing. Jozef Krešák, PhD., Ing. Stanislav Kropuch, PhD. Uskladňovanie uhlovodíkov 4,80 €
Ing. Pavel Peterka, PhD. Ing. Peter Kašuba Podzemná hydraulika modelovanie ložíska ropy a zemného plynu 5,05 €
doc. Ing. Jiří Škvarla, CSc. Environmentálne častice 3,60 €
Ing. Marian Šofranko, PhD. Ing. Iveta Gressová, PhD. Nebezpečné látky 6,00 €
Ing. Marian Šofranko, PhD. Ing. Iveta Gressová, PhD. Zabezpečovacie látky v podzemí 8,00 €
doc. PhDr. Mária Antošová, Ph.D. Podnikanie - vysokoškolská učebnica 7,50 €
PhDr. Mária Antošová, PhD. Personálny manažment 5,40 €
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. Dipl. Ing. Dr. techn. Jacek Engel doc. Ing. Jozef Mihok, PhD. Ing. Radim Rybár, PhD. Povrchové dobývanie - monografia 13,55 €
doc. Ing. Adriana Csikosová, CSc. Priemyselný marketing - monografia 7,75 €
prof. Ing. Adriana Csikosová, CSc. doc. PhDr. Mária Janošková, PhD. Medzinárodné podnikanie 5,50 €
prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc. Ing. Zuzana Fabiánová Ekonomické teórie 4,75 €
doc. Ing. Adriana Csikosová, CSc. Marketing 4,50 €
prof.Ing. Adriana Csikósová, CSc., Ing. Miriama Hakelová, PhD. Ekonomické teórie, Metodická príručka na cvičenie 2,35 €
doc. Ing. Adriana Csikósová, CSc. Ing. Michal Daubner Marketing - praktikum 3,60 €
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD. Ing. Miroslava Hricová Finančno - ekonomická analýza podniku 4,30 €
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD., Ing. Martina Pašková Finančné investovanie 4,40 €
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD. Ing. Marcela Taušová Finančné investovanie (Cvičebnica s prípadovými štúdiami) 4,80 €
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD. Ing. Marcela Taušová Rozpočet a účtovníctvo 5,75 €
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD. Ing. Daniela Duditšová Ing. Jaroslav Gonos Finančný manažment (s riešenými a neriešenými príkladmi) 4,55 €
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD. Obchodná terminológia (cvičebnica) 4,30 €
doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD., Ing. Radoslava Duricová Mikroekonómia 4,40 €
Ing. Lucia Domaracká, PhD. Ing. Katarína Erdélyová Ing. Daniela Duditšová Ekonomika podniku 4,90 €
Ing. Ján Koščo, PhD. Technológie získavania geotermálnej energie 7,00 €
doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD., doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD., Ing. Marcela Gergeľová, PhD., Environmentálne aspekty podnikania so zemskými zdrojmi 3,60 €
doc.Ing. Štefan Kuzevič, PhD. Ing. Henrieta Pavolová, PhD. Ochrana životného prostredia 5,30 €
Ing. Henrieta Pavolová, PhD. doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD. Revitalizácia a rekultivácia 3,40 €
Ing. Henrieta Pavolová, PhD. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie 4,50 €
Ing. Andrea Seňová, PhD., Ing. Henrieta Pavolová Podnikateľské plány a inovácie v praxi slovenských podnikov - monografia 10,60 €
Ing. Marcela Taušová, PhD., Ing. Jana Zubalová Finančná analýza podniku (Cvičebnica s prípadovými štúdiami) 5,50 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Moderné trendy v manažérskom účtovníctve - monografia 7,20 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Daňovníctvo 2,70 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Quantitatívne modely operačného výskumu 6,00 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Using new trends in praxis and economic gain for the firms 2,00 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Kaizen v malom a strednom podnikaní 2,00 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Nástroje environmentálnej politiky a ich prínosy v praxi - monografia 5,60 €
Ing. Katarína Teplická, PhD. Základy manažérskeho účtovníctva 4,55 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Nástroje riadenia zisku a ich prínosy v podnikateľskej praxi - monografia 4,20 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Procesný pohľad na náklady podniku 2,00 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Ekonomická štatistika 3,80 €
Ing. Jozef Zuzik, PhD., doc. Ing. Roland Weiss, PhD. Medzinárodné podnikanie-Metodická pomôcka na cvičenie 4,20 €
doc. Ing. Radim Rybár, PhD., doc. Ing. Dušan Kudelas,PhD., Ing. Martin Beer,PhD. Tradičné zdroje energie - Fosílne palivá 11,50 €
doc. Ing. Radim Rybár, PhD. doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD. Ing. Martina Urbanová Technológie alternatívnych zdrojov energie - veterná energia 8,55 €
doc. Ing. Radim Rybár, PhD., doc. Ing. Peter Tauš, PhD., prof. Ing. Peter Horbaj, PhD. Technológie alternatívnych zdrojov Vodná energia a biomasa 8,80 €
doc. Ing. Radim Rybár, PhD. Ing. Peter Tauš prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. Solárna energia a jej využitie I. 6,60 €
doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD. doc. Ing. Radim Rybár, PhD. Aerodynamika veterných zariadení 8,90 €
Ing. Gabriela Bogdanovská Štandardy pre BOZP 4,10 €
Ing. Milan Durdán, PhD. Nelineárne programovanie - Optimalizácia jednorozmerných úloh 4,70 €
Ing. Milan Durdán, PhD. Nelineárne programovanie - Optimalizácia viacrozmerných úloh 5,20 €
Ing. Patrik Flegner, PhD. Metódy zobrazovania a počítačová grafika v MATLABe-návody na cvičenia 4,80 €
Ing. Patrik Flegner, PhD. Metódy zobrazovania a počítačová grafika 5,30 €
Ing. Pavel Horovčák, CSc. Technológie internetu III. 3,00 €
Ing. Pavel Horovčák, CSc. Technológie internetu II. 2,50 €
Ing. Pavel Horovčák, CSc., doc. Ing. Ján Terpák, CSc. Počítačové prostriedky informatiky 5,20 €
Ing. Ján Kačur, PhD. Programovanie internetových aplikácií-Java aplikácií s GUI 4,60 €
Ing. Ján Kačur, PhD. Matematické prostriedky automatizácie 5,00 €
Ing. Marcela Malindžáková, PhD. Štandardy pre environment 3,65 €
Ing. Marcela Malindžáková, PhD. Lineárne programovanie - návody na cvičenia 4,30 €
doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. Informačná logistika 4,60 €
RNDr. Jana Pócsová, PhD., RNDr. Andrea Mojžišová, PhD. Matematika 1 4,30 €
RNDr. Erika Fecková ŠkrabuľákováPhD., RNDr. Jana Pócsová, PhD., RNDr. Andrea Mojžišová, PhD. Matematika 3 5,60 €
Ing. Beáta Stehlíková, PhD. Plánovanie experimentov 2,00 €
Ing. Beáta Stehlíková, PhD., Ing. Marcela Taušová, PhD. Metodika spracovania dát 4,00 €
doc.RNDr. Katarína Kyseľová, PhD., Ing. Helena Fialová RNDr. Mária Heželová, PhD. Chémia v príkladoch úlohách a experimentoch 5,40 €

Knihy

- Almanach fakulty BERG 2012 15,00 €
- Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach 26,20 €
GEOPARK Sprievodca náučnou geologickou expozíciou - Geológia územia Slovenska 3,85 €
Ján Purgina Samuel Mikovíni - život a dielo 6,20 €
zost. Koránová, Šímová Košice ako na dlani 7,35 €
- Košice - historické pamiatky 6,60 €
Alexander Jiroušek Košice - metropola VS 16,80 €
Milan Kolcun Alexander Jiroušek S. Jiroušek Štýly a krásy v Košiciach 12,60 €