Letné školy v USA pre Bc. študentov

Vážení študenti bakalárskeho štúdia,

informujeme Vás, že Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy:

  • Letná škola o ochrane životného prostredia – cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,l http://bit.ly/2gF3oAP
  • Letná škola o občianskej anagažovanosti – cieľom programu je umožniť európskym študentom oboznámiť sa s americkou históriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo, http://bit.ly/2fKOvZk

Pre zapojenie musíte spĺňať nasledovné požiadavky :logo

  • Uchádzač by mal byť vysokoškolský študent vo veku 18 až 25 rokov
  • Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia
  • Dobrý študijný prospech, mimoškolské aktivity
  • Záujem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou
  • Nemal by mať skúsenosti s pobytom v USA alebo v inej krajine
  • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.) a so slabším sociálnym zázemím.

Termín podania prihlášky je 8. februára 2017. Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie www.fulbright.sk

Letné školy sa konajú v termíne koniec júna – júl 2016.

Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného poistenia, letenky a víz do USA.


Zdroj: http://www.fulbright.sk/